Community
커뮤니티
록빠 갤러리

TCV Day School 미술수업

티벳록빠           조회수 868
2017.10.04 19:14


6bd0258943fbd5a30f7aacc2e5020556_1507112
 

더 이상 입지 않는 오래된 티셔츠로 자기를 닮은 인형을 만들었습니다^^

등록된 댓글이 없습니다.Rogpa Charitable Trust.
C/o Nand Lal Mithanala Bhagsu Road, Mcleod ganj Dharamsala 176219 Distt. Kangra
Copyright 2015 ROGPA. ALL RIGHT RESERVED.