SponsorshipㆍVolunteer
후원ㆍ자원활동
자원 활동 신청
신청 목록

이름 현황 활동 지역 분야 지원기간 신청일
최석진 취소 한국 그외 2016-03-01 ~ 2016-09-30 2016.02.10
최석진 취소 한국 그외 2016-03-01 ~ 2016-09-30 2016.02.10
최석진 승인 한국 그외 2016-03-01 ~ 2016-09-30 2016.02.10
최석진 취소 한국 그외 2016-03-01 ~ 2016-09-30 2016.02.10
신청 0000-00-00 ~ 0000-00-00 2016.09.11
신청 0000-00-00 ~ 0000-00-00 2016.08.06
신청 0000-00-00 ~ 0000-00-00 2016.11.18
신청 0000-00-00 ~ 0000-00-00 2016.12.07
신청 인도 탁아소 2017-03-03 ~ 2017-03-30 2017.02.14
신청 인도 탁아소 2017-04-27 ~ 2017-05-17 2017.03.12
신청 인도 탁아소 2017-04-27 ~ 2017-05-17 2017.03.12
신청 인도 탁아소 2017-05-09 ~ 2017-05-11 2017.05.08
신청 인도 탁아소 2017-05-09 ~ 2017-05-11 2017.05.08
신청 인도 탁아소 2017-05-18 ~ 2017-06-18 2017.05.13
신청 인도 탁아소 2018-01-08 ~ 2018-01-26 2017.09.16
신청 0000-00-00 ~ 0000-00-00 2017.09.23
신청 인도 2018-01-01 ~ 0000-00-00 2017.12.28
신청 한국 사직동 2018-02-01 ~ 2018-03-31 2018.01.28
신청 인도 그외 2018-02-12 ~ 2018-02-28 2018.02.08
신청 한국 사직동 2018-03-17 ~ 2018-04-01 2018.03.10
신청 한국 사직동 2018-03-17 ~ 2018-04-01 2018.03.10
신청 한국 사직동 2018-05-28 ~ 2018-06-28 2018.05.24
신청 0000-00-00 ~ 0000-00-00 2018.06.15
신청 한국 사직동 2018-08-06 ~ 2018-08-31 2018.08.02
신청 한국 사직동 2018-08-20 ~ 2018-09-30 2018.08.18
신청 인도 그외 2018-09-01 ~ 2018-09-03 2018.09.01
신청 한국 사직동 2018-10-29 ~ 2019-05-31 2018.10.26
신청 한국 사직동 2018-11-24 ~ 2019-02-28 2018.11.02
신청 한국 사직동 2019-01-20 ~ 2019-02-28 2019.01.13
신청 인도 탁아소 2019-04-22 ~ 2019-05-12 2019.03.09
신청 한국 사직동 2019-04-01 ~ 2019-06-30 2019.03.26
신청 한국 사직동 2019-06-24 ~ 2019-08-31 2019.06.06
신청 0000-00-00 ~ 0000-00-00 2019.07.04
신청 0000-00-00 ~ 0000-00-00 2019.07.15신청하기

이메일
연락처
직업
관심 분야
유아교육 대안교육 환경/생명
베이킹/요리 공연 목공
공예 홍보 및 마케팅 사무보조
활동 지역 및 분야 인도 탁아소 (최소 활동 기간 3주)     그 외
한국 사직동 그 가게 '카페지기' (최소 활동 기간 3주)     그 외
자원기간 ~
기 타
자원활동 신청하기
Rogpa Charitable Trust.
C/o Nand Lal Mithanala Bhagsu Road, Mcleod ganj Dharamsala 176219 Distt. Kangra
Copyright 2015 ROGPA. ALL RIGHT RESERVED.